Terms and conditions

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

The Fireflies
Etnastraat 20
4814 AA, Breda, Nederland

ARTIKEL 1 : DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

The Fireflies:                            het boekingsbureau voor artiesten en de gebruiker van deze algemene voorwaarden;

Promotor:                                degene (natuurlijk, of rechtspersoon) die bij The Fireflies één of meer artiesten en/of optredens boekt;

Artiest:                                    de uitvoerend kunstenaar; specifiek de diskjockey of muzikant, die zich ten opzichte van The Fireflies heeft verbonden tot het organiseren en/of uitvoeren van (een) optreden(s);

Optreden:                                de artistieke prestatie van de Artiest   (indien set na 24:00 plaatsvindt is de daadwerkelijke datum een dag later dan de eerder genoemde datum);

Overeenkomst:                        de overeenkomst die The Fireflies en de Promotor aangaan naar aanleiding van een boeking van een Artiest en/of Optreden door een Artiest en/of Optreden door Promotor bij The Fireflies;

Uitkoopsom:                            het totaal overeengekomen bedrag, dat de Promotor voor een boeking van een Artiest en/of Optreden aan The Fireflies verschuldigd is, exclusief BTW en inclusief eventueel verschuldigde loonheffing en premie werknemers-vezekeringen;

Partijen:                                  The Fireflies en Promotor gezamenlijk.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van The Fireflies gevestigd te Breda, hierna te noemen “The Fireflies”.
 2. De Promotor zal in het navolgende worden aangeduid als “de Promotor”.

Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 1. Het door de Promotor zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is gewezen, geldt als instemming met de toepassingen ervan.
 2. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 3: OVEREENKOMSTEN

 1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijk bevestiging van The Fireflies bindend.
 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de Overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door The Fireflies bindend.
 3. Overeenkomsten kunnen slechts gesloten worden tussen The Fireflies en de Promotor. De Promotor zal zich ervan onthouden een Artiest rechtstreeks te benaderen en/of met deze een overeenkomst te sluiten, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Fireflies.
 4. Het staat The Fireflies (lees: de artiest) vrij te bepalen op welke wijze de overeenkomst door haar zal worden uitgevoerd. The Fireflies heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, in overleg met de Promotor,  bij verhindering van de geboekte artiest een andere artiest in te schakelen, artiesten van derden te betrekken en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door deze derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de Promotor door te berekenen.
 5. The Fireflies houdt zich het recht voor een boeking zonder opgaaf van redenen te weigeren.

ARTIKEL 4: OFFERTES

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van The Fireflies zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Promotor aanvaard, dan heeft The Fireflies het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De Promotor kan geen rechten ontlenen aan de door of namens The Fireflies verstrekte afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, folders, catalogi, en andere promotiemateriaal. Voorgenoemde gegevens binden The Fireflies op geen enkele wijze.
 3. Bij samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de, voor het geheel, opgegeven prijs.

ARTIKEL 5: INSCHAKELING DERDEN

The Fireflies is bevoegd, ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is, derden in te schakelen.

ARTIKEL 6: MEERWERK

 1. The Fireflies heeft het recht extra kosten, vanwege het ontstaan van een belemmering van welke aard dan ook, in de voortgang van de uitvoering van de Overeenkomst en/of vanwege werkzaamheden of diensten die niet in de Overeenkomsten zijn vastgelegd, als meerwerk bij de Promotor in rekening te brengen.
 2. Meerwerk wordt apart in rekening gebracht, na afloop van de uitvoering van de Overeenkomst.

ARTIKEL 7: ARTIEST EN OPTREDEN

 1. De Promotor verklaart met de prestaties van de Artiest, alsmede met de soort of aard van het gecontracteerde Optreden volledig bekend te zijn.
 2. De Promotor staat garant dat vóór, tijdens en ná het Optreden minimaal de door de Artiest schriftelijk opgegeven consumpties en voorwerpen in de kleedkamer aanwezig zijn. De Promotor zal de schriftelijke opgave uiterlijk één (1) week voor het Optreden ontvangen.
 3. De Promotor staat garant dat de door de Artiest schriftelijke opgegeven licht- en geluidsinstallaties en apparatuur in verband met het Optreden en eventuele sound-checks tijdig vóór aanvang van het optreden aanwezig zullen zijn en eveneens aan de door de Artiest opgegeven specificaties zal voldoen. De Promotor zal de schriftelijke opgave uiterlijk twee (2) weken voor het Optreden ontvangen. Daarbij zal tevens worden aangegeven op welk tijdstip een en ander aanwezig dient te zijn.
 4. De Promotor draagt zorg voor de aanwezigheid van alle eventueel vereiste vergunningen, ontheffingen, etc, in verband met het Optreden. Bij het ontbreken van één of meerdere vereiste vergunningen, ontheffingen, etc, heeft The Fireflies het recht het Optreden te annuleren. Onverminderd voorafgaande behoudt The Fireflies zich het recht voor volledige schadevergoeding van de Promotor te vorderen.
 5. De Promotor garandeert dat:
 6. Indien ook andere in de betreffende ruimte waar het Optreden zal plaatsvinden werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd tijdig voordat de Artiest de ruimte gaat benutten, om aldaar onbelemmerd zijn voorbereidingen te treffen;
 7. The Fireflies, door haar ingeschakelde derden en de Artiest vrije toegang hebben tot de ruimte waar het Optreden zal plaatsvinden en de voorbereidingen ongestoord uitgevoerd kunnen worden;
 8. Dat er een goede (kleed)ruimte voor de Artiest aanwezig is, dat deze ruimte verlichting, een spiegel en stroomvoorziening aanwezig is, alsmede dat de ruimte op behoorlijke wijze afgesloten kan worden;
 9. Dat er een deugdelijk overdekt c.q. te overdekken podium aanwezig is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
 10. Dat er op redelijke afstand sanitaire voorzieningen aanwezig zijn;
 11. Dat de gevraagde zaken, volgend uit de schriftelijke opgaven, als bedoelt in de leden 2 en 3 van dit artikel aanwezig zijn;
 12. Dat de werkomgeving voldoet aan de wettelijke eisen die daaraan gesteld worden en dat de veiligheid van de Artiest vóór, tijdens en ná het Optreden gewaarborgd wordt, onder andere door middel van voldoende (beveiligings)personeel, dranghekken, stagehands etc.;
 13. Dat het maximaal aantal toegestane personen op grond van brandweerverordeningen en/of andere voorschriften, al dan niet van overheidswege, in de ruimte waar het Optreden gehouden zal worden, niet zal worden overschreden;
 14. Dat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Fireflies geen geluids- en/of beeldopnamen van het Optreden gemaakt zullen worden en dat de Promotor daarvoor alle noodzakelijke maatregelen zal treffen om te voorkomen dat derden zonder toestemming geluids- en/of beeldopnamen van het Optreden maken;
 15. The Fireflies draagt er zorg voor dat de Artiest tijdig vóór aanvang van het Optreden op de overeengekomen locatie aanwezig is, met al hetgeen voor het Optreden nodig is, voor zover dit niet door de Promotor moet worden aangeleverd c.q. verzorgd.
 16. De locatie waar het optreden zal plaatsvinden wordt in de Overeenkomst vastgelegd en is bindend. De Promotor stelt een routebeschrijving ter beschikking.
 17. Het tijdstip waarop het Optreden zal aanvangen, alsmede de duur van het Optreden zullen worden vastgelegd in de Overeenkomst en zijn bindend. Het tijdstip van aanvang is indicatief en kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Op verzoek van de Promotor en met instemming van de Artiest kan de duur van het Optreden worden verlengt dan wel worden ingekort. De duur van de verlenging zal als meerwerk bij de Promotor in rekening worden gebracht.
 18. Indien het Optreden wordt ingekort, is de Promotor gehouden het reeds overeengekomen bedrag in zijn geheel te voldoen. The Fireflies heeft het recht aan de Promotor een gastenlijst te verstrekken voor minimaal tien (10) personen per Optreden.

ARTIKEL 8: PROMOTIEMATERIAAL

 1. De Promotor behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van The Fireflies met betrekking tot de vermelding en/of afbeelding van de Artiest op het te vervaardigen promotiemateriaal, in de ruimste zin des woords. Hiertoe zal de Promotor een nader te specificeren aantal proefexemplaren van het promotiemateriaal op voorhand ter schriftelijke goedkeuring aan The Fireflies voorleggen.
 2. Promotiemateriaal bevattende een vermelding en/of afbeelding van de Artiest zal pas mogen worden verspreid, nadat The Fireflies en zo nodig de Artiest schriftelijke toestemming daarvoor heeft verleend.
 3. De Promotor draagt zorg voor voldoende promotie en publiciteit van de Artiest in alle uitingen van de Promotor, het Optreden betreffende.
 4. Het is de Promotor niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Fireflies en zo nodig de Artiest, geluidsdragers, affiches, posters en/of andere artikelen met de naam, beeltenis, logo, etc, van de Artiest te verkopen op of in de omgeving van de locatie waar het Optreden plaatsvindt, zowel vóór, tijdens als ná het Optreden. De Promotor zal alle noodzakelijke maatregelen treffen om te voorkomen dat derden voornoemde zaken zullen aanbieden en/of verkopen.

 

ARTIKEL 9: GARANTIE EN VRIJWARING

 1. The Fireflies staat er voor in de door generlei verplichting gehinderd te zijn om haar verplichting voortvloeiend uit de Overeenkomst na te komen.
 2. The Fireflies verklaart dat de Artiest beschikt over fiscale zelfstandigheid, dan wel The Fireflies als (fictief) werkgever optreedt en ervoor zal zorgdragen dat alle wettelijke verplichte afdrachten, heffingen, inhoudingen, etc, met betrekking tot de vergoeding of het loon dat de Artiest ontvangt tijdig verricht zullen worden. The Fireflies vrijwaart de Promotor ter zake. De vrijwaring is niet van toepassing op door de Promotor rechtstreeks aan de Artiest verstrekt loon en al dan niet geldelijke vergoedingen.

ARTIKEL 10: ANNULERING

 1. Annulering door de Promotor is slechts mogelijk indien The Fireflies daarin toestemt. Alsdan is de Promotor aan The Fireflies verschuldigd:
 2. Bij annulering in de periode tot twee (2) maanden vóór de overeengekomen datum van het Optreden is de Promotor geen vergoeding verschuldigd.
 3. Bij annulering in de periode vanaf twee (2) maanden tot één (1) maand vóór de overeengekomen datum van het Optreden, een vergoeding van 50% van de Uitkoopsom;
 4. Bij annulering in de periode vanaf één (1) maand vóór de overeengekomen datum van het Optreden tot aan de datum van het Optreden, de volledige Uitkoopsom.

Bij annulering overeenkomstig het bepaalde in sub C van dit lid kan het verschuldigde percentage variëren van tussen de 50% en de 100% van de Uitkoopsom, al naar gelang The Fireflies voor de betreffende Artiest op de betreffende datum (deels) vervangende werkzaamheden kan engageren. Het voorafgaande houdt echter op geen enkele wijze een verplichting voor The Fireflies in en kan derhalve ook niet als zodanig worden uitgelegd.

 1. Onverminderd voorgaande behoudt The Fireflies het recht volledige schadevergoeding van de Promotor te vorderen.
 2. The Fireflies heeft het recht een Optreden, om haar moverende redenen te annuleren, tot twee (2) weken vóór de overeengekomen datum van het Optreden, onder terugbetaling van reeds door de Promotor aan The Fireflies betaalde gelden (gehele of deel ban de Uitkoopsom), dan wel onder creditering van de overeengekomen Uitkoopsom. Buiten terugbetaling of creditering als voorgenoemd, zal The Fireflies nimmer schadeplichtig zijn jegens de Promotor.
 3. Annulering door The Fireflies in de periode vanaf twee (2) weken vóór de overeengekomen datum van het Optreden tot aan de datum van het Optreden is uitsluitend toegestaan, behoudens overmacht door bijvoorbeeld ziekte van de Artiest, wanneer de Artiest op het tijdstip van het Optreden een televisieoptreden, radio-optreden of andere promotioneel optreden of verplichtingen in binnen- of buitenland heeft. De Promotor zal in dit geval geen schadevergoeding van The Fireflies kunnen vorderen. Een reeds vooruitbetaalde Uitkoopsom zal aan de Promotor worden gerestitueerd.
 4. In de gevallen als bedoelt in lid 4 van dit artikel kan The Fireflies één of meerdere voorstellen doen voor een vervangende Artiest, dan wel zal het Optreden in overleg met de Promotor naar een andere datum verschuiven. De Promotor moet The Fireflies geponeerde voorstellen schriftelijk mededelen of hij gebruik maakt van deze voorstellen of niet.

ARTIKEL 11: AUTEURS- EN MUZIEKAUTEURSRECHTEN

Auteursrechtelijke- en muziekauteursrechtelijke vergoedingen aan bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, organisaties als Buma/Stemra, komen voor rekening van de Promotor, en zullen door de Promotor aan de betreffende instanties worden afgedragen.

ARTIKEL 12: ONUITVOERBAARHEID OVEREENKOMST EN OVERMACHT

 1. Indien tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden blijkt dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van aan The Fireflies niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft The Fireflies het recht te vorderen dat de aan haar verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering ervan mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve te gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. The Fireflies heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door haar verrichte werkzaamheden.
 2. In geval van nakoming van datgene waartoe The Fireflies krachtens de met de Promotor gesloten Overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakomeling aan de zijde van The Fireflies, of aan de zijde van de voor uitvoering van de Overeenkomst door The Fireflies ingeschakelde Artiest of andere derden, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijnde van The Fireflies, is The Fireflies gerechtigd de tussen de Partijen gesloten Overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichting jegens de Promotor gedurende een door haar te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden.

 Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Promotor gehouden aan diens verplichtingen jegens The Fireflies tot aan dat moment te voldoen.

 1. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan:

–               Oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden;

–               Ziekte van de Artiest; op verzoek, gedaan binnen 24 uur na ziekmelding bij de Promotor, en voor rekening van de Promotor, kan door een onafhankelijke arts een doktersverklaring worden opgesteld;

–               Verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhouding;

–               Bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen;

–               Natuurverschijnselen;

–               Overheidsmaatregelen die de Artiest beletten zijn Optreden te doen, dan wel het -Optreden onevenredig te bezwaren;

Een en ander laat onverlet of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij The Fireflies, de Artiest of Overeenkomst  zijn ingeschakeld.

 1. In geval de Promotor op enigerlei wijze tegenover The Fireflies in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling;

Faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de Promotor, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan The Fireflies verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

 

ARTIKEL 13: PRIJZEN

 1. Alle door The Fireflies vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Indien tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen en dergelijke, is The Fireflies gerechtigd de verhogingen aan de Promotor door te berekenen.

Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door The Fireflies worden uitgegeven en in werking treden, dan is The Fireflies gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de Promotor in rekening te brengen.

 1. In geval de Promotor een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan drie maanden, is de Promotor bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 14: BETALING

 1. Betaling dient te geschieden uiterlijk twee (2) weken vóór de overeengekomen datum van het Optreden of, indien in de Overeenkomst een specifieke betaaldatum is opgenomen, uiterlijk op die betaaldatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Meerwerk dient betaald te worden binnen de betalingstermijn, zoals gestald in de betreffende (meerwerk) factuur.
 3. Indien een (vooruit) betaling niet tijdig en/of niet volledig is verricht volgens het bepaalde in lid1 of na het verstrijken van de betalingstermijn zoals bedoeld in lid2:
 4. Zal vanaf dat tijdstip aan de Promotor een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 8% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist;
 5. Zal de Promotor aan The Fireflies een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 8% per maand cummulatief te berekenen over de hoofdsom.

Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;

 1. Zal de Promotor, na daartoe door The Fireflies te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van €135,00.
 2. Ter keuze van The Fireflies kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst , de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 3. Indien de Promotor niet tijdig aan diens betalingsverplichting heeft voldaan, is The Fireflies bevoegd de nakoming van de jegens de Promotor aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn, indien The Fireflies gerechtvaardige redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de Promotor te twijfelen.
 4. Door de Promotor gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van de opeisbare vorderingen c/q/ factuur die het langst openstaat, zelfs al vermeldt de Promotor dat de voldoening betrekking heeft op een later factuur.
 5. A. Indien de Promotor, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op

The Fireflies heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de Promotor af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de Promotor (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 1. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de Promotor een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

ARTIKEL 15: KLACHTEN

 1. Klachten met betrekking tot de (hoedanigheid van de) uitvoering van de Overeenkomst dienen door de Promotor bij The Fireflies schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt binnen 8 dagen na uitvoering van de Overeenkomst. Een eventuele mondelinge melding dient gevolgd te worden door een onmiddellijk schriftelijke bevestiging ervan.
 2. Indien een klacht niet binnen de voornoemde termijn aan The Fireflies kenbaar is gemaakt, wordt de Overeenkomst geacht goed te zijn uitgevoerd.
 3. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Promotor niet op.
 4. The Fireflies dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
 5. In geval van een terechte klacht zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 16.

ARTIEKEL 16: AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Promotor is aansprakelijk voor schade ontstaan vóór, tijdens of ná het Optreden aan geluids-, lichtinstallaties en overige apparatuur en/of bezittingen van de Artiest die zich bevonden in de locatie en/of (kleed)ruimte, veroorzaakt door, maar niet beperkt tot, handelen of nalaten van de Promotor, diens personeel, bij het Optreden aanwezig publiek of storingen in de stroomvoorziening, lekkage, etc.
 2. De Promotor dient zich adequaat te verzekeren in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst c.q. het Optreden.
 3. The Fireflies kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, doch aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van haar handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan haar grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van Artiesten, personeelsleden of andere derden die The Fireflies bij de uitvoering van haar werkzaamheden inschakelt.
 4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van The Fireflies – uit welken hoofde ook – beperkt tot maximaal de overeengekomen Uitkoopsom. Voldoening aan deze bepaling geld als enige en volledige schadevergoeding.
 5. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is The Fireflies nimmer gehouden tot schadevergoeding welke zover de schade gedekt wordt door een door The Fireflies gesloten verzekering.
 6. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen The Fireflies tot vergoeding van schade

kan worden aangesproken, beperkt tot 6 maanden.

 1. Ingeval de Promotor een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 jaar waarbinnen The Fireflies tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken.
 2. De Promotor verliest diens rechten jegens The Fireflies en is aansprakelijk

voor alle schade en vrijwaart The Fireflies tegen schadevergoeding indien en voor zover:

 1. Voormelde schade is ontstaan doordat de Promotor onjuiste en/of onvolledige informatie aan The Fireflies en/of Artiest heeft verstrekt;
 2. Voormelde schade is ontstaan doordat de Promotor niet conform de door The Fireflies en/of Artiest gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
 3. Voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de Promotor aan The Fireflies zijn verschaft en/of voorgeschreven.

 

ARTIKEL 17: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de Promotor en The Fireflies gesloten Overeenkomst ontbonden zonder dat rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de Promotor in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surcéance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de (voorlopige) surcéance van betaling uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 18: TOEPASSELIJKHEID RECHT/ BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de tussen The Fireflies en de Promotor gesloten Overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze Overeenkomst(en) voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is en zij het dat The Fireflies de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de Promotor woont of gevestigd is.
 3. In geval de Promotor een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geld dat binnen één (1) maand nadat The Fireflies aan de Promotor kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de Promotor kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.